VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. (07/09/20 22:29)
tt26-2020-ttbgddt.pdf
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020: Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. (18/06/20 22:57)
QuyCheThiTNTHPT2020.pdf
Văn bản số 379/GDĐT-TTTT ngày 06/02/2020: Về triển khai và rà soát hiệu quả vận hành Hệ thống thông tin điều hành giáo dục trên các thiết bị di động. (14/02/20 15:28)
VB379_Van_Hanh_HTTT_tren_DTDD.pdf
VB3567_Trien_Khai_HTTT_tren_DTDD.pdf
HDSD_HTTT_tren_DTDD.pdf
Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2019. (14/01/20 23:12)
tt17banhanhchuongtrinhbdtx.pdf
tt18chuongtrinhboiduongthuongxuyen.pdf
tt19quycheboiduongthuongxuyen.pdf
Văn bản số 4050/GDĐT-TC ngày 29/10/2019: Văn bản 4050 quy định hồ sơ đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức. (14/01/20 23:05)
vb4050huongdanhosodinuocngoai.pdf
Văn bản số 3696/GDĐT-VP ngày 09/10/2019: Văn bản 3696 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. (14/01/20 22:59)
vb3696huongdansangkien.pdf
vb3613huongdanthidua.pdf
tt22huongdanthiduakhenthuong.pdf
tt08huongdanthuchiennghidinh91.pdf
Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 28/05/2019: Thông tư 06 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục phổ thông. (14/01/20 22:52)
tt06quytacungxu.pdf
Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011: Điều lệ trường trung học năm 2011. (14/01/20 22:48)
dieuletruongtrunghoc2011.pdf
Văn bản số 7686/BTC-CST ngày 12/06/2017: Văn bản 7686 về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. (14/01/20 22:45)
vb7686thuetrongdonvisunghiep.pdf
Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019: Chỉ thị 138 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường. (14/01/20 22:40)
ct138hosososachtrongnhatruong.pdf
◄ Trang trước [2/9] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com