VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/08/2014: Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên (10/11/20 13:42)
Thong_tu_125-2014TTLT-BTC-BGDDT.pdf
TT58BTC.pdf
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018: Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. (10/11/20 09:36)
Thong_tu_18_Trung_hoc_(22.8.2018).pdf
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020: Nghị định của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (05/11/20 12:40)
Nghi_dinh_130_kiem_soat_tai_san_thu_nhap.pdf
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020: Nghị định Chính phủ về xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức. (05/11/20 11:08)
nd_112_nam_2020_ve_ky_luat_cbccvc_511202010.pdf
Văn bản số 3333/GDĐT-TrH ngày 09/10/2020: Về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 – 2021 (28/10/20 11:01)
3333-_huong_dan_kiem_tra_2110202014.pdf
Văn bản số 3232/GDĐT-TrH ngày 01/10/2020: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020-2021. (21/10/20 17:14)
3232_GDDT-TrH_KeHoachGiaoDuc_KiemTraDanhGia.pdf
3333_GDDT-TrH_HuongDanKiemTraDanhGia.pdf
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020: Thông tư ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. (21/10/20 17:08)
32_2020_TT-BGDDT_DieuLeTruongTHPT.pdf
Văn bản số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/08/2020: Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. (21/10/20 17:00)
3089_BGDDT-GDTrH_GiaoDucSTEM.pdf
Văn bản số 3280/BDGĐT-GDTrH ngày 28/08/2020: Về việc hướng dẫn thực hiện điểu chỉnh nội dung dạy học (cấp THPT). (09/09/20 23:17)
cv3280-bdgdt-gdtrh.pdf
toan.pdf
vat_ly.pdf
hoa_hoc.pdf
sinh_hoc.pdf
tin_hoc.pdf
ngu_van.pdf
lich_su.pdf
dia_ly.pdf
gdcd.pdf
cong_nghe.pdf
Văn bản số 2829/GDĐT-TC ngày 07/09/2020: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. (07/09/20 22:32)
cv-2829-gddt-tc.pdf
nd90-2020-ndcp.pdf
◄ Trang trước [1/9] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com