VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản số 3280/BDGĐT-GDTrH ngày 28/08/2020: Về việc hướng dẫn thực hiện điểu chỉnh nội dung dạy học (cấp THPT). (09/09/20 23:17)
cv3280-bdgdt-gdtrh.pdf
toan.pdf
vat_ly.pdf
hoa_hoc.pdf
sinh_hoc.pdf
tin_hoc.pdf
ngu_van.pdf
lich_su.pdf
dia_ly.pdf
gdcd.pdf
cong_nghe.pdf
Văn bản số 2829/GDĐT-TC ngày 07/09/2020: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. (07/09/20 22:32)
cv-2829-gddt-tc.pdf
nd90-2020-ndcp.pdf
Văn bản số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. (07/09/20 22:29)
tt26-2020-ttbgddt.pdf
Văn bản số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020: Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. (18/06/20 22:57)
QuyCheThiTNTHPT2020.pdf
Văn bản số 379/GDĐT-TTTT ngày 06/02/2020: Về triển khai và rà soát hiệu quả vận hành Hệ thống thông tin điều hành giáo dục trên các thiết bị di động. (14/02/20 15:28)
VB379_Van_Hanh_HTTT_tren_DTDD.pdf
VB3567_Trien_Khai_HTTT_tren_DTDD.pdf
HDSD_HTTT_tren_DTDD.pdf
Văn bản số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2019. (14/01/20 23:12)
tt17banhanhchuongtrinhbdtx.pdf
tt18chuongtrinhboiduongthuongxuyen.pdf
tt19quycheboiduongthuongxuyen.pdf
Văn bản số 4050/GDĐT-TC ngày 29/10/2019: Văn bản 4050 quy định hồ sơ đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức. (14/01/20 23:05)
vb4050huongdanhosodinuocngoai.pdf
Văn bản số 3696/GDĐT-VP ngày 09/10/2019: Văn bản 3696 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. (14/01/20 22:59)
vb3696huongdansangkien.pdf
vb3613huongdanthidua.pdf
tt22huongdanthiduakhenthuong.pdf
tt08huongdanthuchiennghidinh91.pdf
Văn bản số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 28/05/2019: Thông tư 06 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục phổ thông. (14/01/20 22:52)
tt06quytacungxu.pdf
Văn bản số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011: Điều lệ trường trung học năm 2011. (14/01/20 22:48)
dieuletruongtrunghoc2011.pdf
◄ Trang trước [1/8] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com