ĐIỂM SỐ NĂM HỌC 2018-2019
Cập nhật điều chỉnh điểm tính đến hết ngày 20/05/2019. (20/05/19 21:44)
Đã cập nhật điểm trung bình môn tất cả các môn khối 10, khối 11. (18/05/19 00:04)
Từ học kỳ 2 năm học 2018-2019, nhà trường thay đổi cách tổ chức các kỳ kiểm tra chung. Học sinh sẽ được biết điểm, xem bài làm của mình ngay khi giáo viên chấm xong. Vì vậy chức năng xem điểm không cung cấp điểm kiểm tra nữa mà chỉ cung cấp điểm trung bình môn. (12/05/19 01:00)
Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi học kỳ. (19/12/18 19:11)
Hướng dẫn xếp loại học lực theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. (19/12/18 19:12)